3B Kumaş Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“3B Kumaşçılık” veya “Şirket”) olarak gerek T.C. Anayasası gerek ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin korunmasının temel bir hak olduğunun bilinciyle ve aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz

  1. Tarafımızca İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizi sunduğumuz müşteri firmaların çalışanları/yetkililerine ait kimlik ve iletişim verileri, Şirket’imizin faaliyetleri kapsamında hizmetlerinden faydalandığımız taşeron/tedarikçi firmaların çalışanları/yetkililerine ait kimlik, iletişim ve özlük verileri; Şirket’imizin ürün/hizmet üretim, operasyon, satış, satış sonrası destek ve lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takip edilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi ile müşteri ilişkilerinin yönetimi, ticari faaliyetlerimiz kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ile denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

Şirket’imizin ziyaret edilmesi halinde, Şirket bünyesinde bulunan kamera sistemleri vasıtasıyla kaydedilen ziyaretçilere ait güvenlik kamerası görüntüleri; Şirket’imiz fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Şirket’imizin saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin birinci maddesinde belirtilen ilgili kişilere ait kişisel veriler, aynı maddede sayılan işlenme amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak KVKK’da belirtilen temel güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmetlerinden faydalanılan ve iş birliği içerisinde bulunulan iş ortağı/taşeron/tedarikçi firmalara aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un beşinci maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “kanunlarda öngörülmesi” ile “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket’imiz bünyesinde işlenen kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yollarla Şirket’imize çalışan veya ilgili kişinin kendisi tarafından yapılan sözlü ve yazılı bildirimler ile güvenlik kamerası kayıtları aracılığıyla toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şirket’imizin Beylikdüzü OSB Mahallesi Açelya Cadde No: 35/3 Beylikdüzü İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla başvuruda bulunarak, bireysel kep adresiniz olması halinde Şirket’imizin kep adresi olan 3bkumas@hs01.kep.tr adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@3bkumas.com e-posta adresine iletebilirsiniz.